Algemene verkoopvoorwaarden

Laatste update: 8 november 2023

1. Offertes en uitvoering van orders.

1.1. Bij elke eerste offerte of orderbevestiging of bij wijziging van de voorwaarden worden deze voorwaarden meegedeeld. Offertes en bestellingen zijn vrijblijvend totdat een overeenkomst wordt afgesloten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.2. Bestellingen worden door middel van een schriftelijke orderbevestiging aanvaard, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Bij directe levering zonder orderbevestiging komt de overeenkomst bij levering tot stand.

1.3. Bij aanvragen, catalogusbestellingen en bij de ontvangst van bestellingen worden persoonlijke gegevens opgeslagen ten behoeve van ons intern gebruik, klantenbeheer en voor het verlenen van diensten na verkoop. De koper die zijn identiteit bewijst kan inzage krijgen in zijn gegevens en hieraan verbeteringen aanbrengen.

1.4. Onze offertes zijn standaard 2 weken geldig vanaf de offertedatum.

1.5. Elke annulering en/of wijziging van de bestelling door de klant dient onmiddellijk telefonisch aan de verkoop binnendienst doorgegeven te worden en nadien ook schriftelijk door de klant bevestigd te worden. De annulering/wijziging is pas geldig wanneer deze door Häfele wordt bevestigd.
Annuleringen en/of wijzigingen die ons schriftelijk bereiken buiten onze kantooruren, zullen de eerstvolgende werkdag verwerkt worden.
De annulering of wijziging van de bestelling is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Indien annulering en/of wijziging niet meer mogelijk is gelden onze retourvoorwaarden zoals vermeld in onze algemene verkoopsvoorwaarden 10.10. Lades op maat of ander maatwerk kan geenzins geannuleerd en/of gewijzigd worden.

2. Prijzen

De prijzen zijn in euro en gelden voor de levering van de goederen op de plaats van uitvoering, te vermeerderen met de op de dag van de levering geldende belasting over de toegevoegde waarde.

3. Plaats van uitvoering

3.1. De plaats van uitvoering voor de betaling van de koopprijs, alsook voor de andere verplichtingen van de koper is de maatschappelijke zetel van Häfele Belgium N.V. (hierna: “wij”, “ons”, of “Häfele”) te Zele.

3.2. Plaats van uitvoering voor onze levering is de plaats, waar de goederen zich voor de overeengekomen overhandiging aan de koper bevinden.

4. Verzending en verpakking

4.1. De goederen worden verpakt en franco verzonden vanuit de magazijnen van Häfele Belgium N.V. of die van Häfele GmbH te Nagold, Duitsland.

4.2. Wanneer de waarde van de order lager is dan 250,00 EUR, worden forfaitaire verzendingskosten ten bedrage van 25,00 EUR aangerekend.

4.3. De keuze van de verzendingswijze komt ons toe. Uit de genomen keuze kan tegen ons geen aanspraken worden afgeleid.

5. Risico-overdracht

Ongeacht cijfer 4 gaat het risico van de verkochte goederen op de koper over bij de overhandiging aan de persoon, firma of instelling die met de uitvoering van de verzending is belast.

6. Omvang van de prestaties

6.1. Alle gegevens in afbeeldingen, prospectus, catalogi alsook in reclame zijn louter een productbeschrijving zonder geschiktheidsgarantie van de goederen. Gegevens over de geschiktheid van de goederen verbinden ons slechts als zij schriftelijk werden overeengekomen.

6.2. Producten met bijzondere kenmerken in opdracht van de klant kunnen om technische redenen aanleiding geven tot een vermeerdering of vermindering van de leveringsomvang tot en met 10%.

7. Leveringstermijn - leveringsbericht

7.1. De leveringstermijn loopt vanaf de verzending van de orderbevestiging.

7.2. De leveringstermijn is gerespecteerd wanneer bij het verstrijken ervan de goederen in verzending zijn, of de levering van de goederen aan de koper reeds werd aangeboden.

7.3. De leveringstermijn wordt redelijkerwijze verlengd bij omstandigheden zoals stakingen, bedrijfsstoringen of - stilstanden, gebrek aan grondstoffen, verkeers- en verzendingsproblemen, beslissingen van hoger hand, in alle gevallen van overmacht alsook bij het zich voordoen van onvoorzienbare hindernissen die buiten onze wil liggen in zover zij op aantoonbare wijze op het klaarmaken of afleveren van de goederen een aanzienlijke invloed hebben. Dit geldt ook wanneer deze omstandigheden zich bij onze leveranciers of verzendingsflrma's voordoen. Indien deze omstandigheden daarenboven de inhoud van onze verplichtingen aanzienlijk veranderen, zijn wij voor de duur van deze omstandigheid en de omvang van de uitwerkingen ervan van onze leveringsverplichting bevrijd.

7.4. Wanneer onbevredigende informatie over de koper bekend wordt, hebben wij het recht om orders en leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk te annuleren.

7.5. De koper die de aangeboden levering weigert, is in gebreke, ook zonder voorafgaande ingebrekestelling. Dit geeft ons het recht de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door het verzenden van een aangetekende brief en de goederen vervolgens aan derden te verkopen.

8. Compensatie of inhouding

Compensatie door de koper met door ons bestreden en niet tegensprekelijk vastgestelde (tegen)vorderingen, is niet toegelaten. Het is de koper niet toegestaan om omwille van deze (tegen)vorderingen zijn verbintenissen op te schorten.

9. Software

9.1. Met de huidige stand van de techniek kan een absoluut foutvrije software redelijkerwijze niet gegarandeerd worden, vooral niet ingeval van complexe softwaresystemen. Het voorwerp van het contract is daarom een programma dat geschikt is voor een normaal gebruik of een in het contract voorgeschreven gebruik. Op de koper rust de verplichting de programmafuncties te testen en na te gaan of zijn vereisten vervuld zijn, dan wel of ze passen in de door hem op eigen verantwoordelijkheid gekozen configuratie.

9.2. Wordt de software op de hardware van de koper opgeslagen en toegepast, dan staat hij zelf in voor de compatibiliteit met zijn programma's en hardware.

9.3. De software is eigendom van de verkoper en geniet intellectueelrechtelijke bescherming. De koper krijgt door aankoop van de goederen een niet-exclusief gebruiksrecht op deze software ten behoeve van de overeengekomen eigen beroepsmatige behoeften van de koper. De koper mag de software niet kopiëren, wijzigen, versturen, verkopen of in sublicentie geven.

10. Gebreken, klachten

10.1. Wij aanvaarden enkel klachten van transportschade over zichtbare gebreken bij ontvangst van de goederen, indien dit onmiddellijk schriftelijk aan de chauffeur wordt gemeld. Dit dient te gebeuren middels een aantekening op de leveringsbon van de chauffeur. Klachten over de zichtbare gebreken aan, conformiteit of hoeveelheid van de geleverde goederen worden enkel aanvaard, indien de koper de goederen binnen de 2 dagen na ontvangst op gebreken en volledigheid keurt. Ontdekte gebreken, niet-conformiteit of tekorten moeten binnen de 2 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld met een precieze omschrijving. De goederen zijn door de koper aanvaard als hij verzuimt de goederen binnen deze termijn te keuren. Gebreken die bij keuring niet konden worden ontdekt, moeten later onmiddellijk na hun ontdekking schriftelijk worden gemeld met een precieze omschrijving van het gebrek. Zoniet heeft de koper de aanwezigheid van deze verborgen gebreken aanvaard.

10.2. Vorderingen tot vrijwaring, garantie of schadevergoeding omwille van gebreken aan de goederen kunnen niet later dan zes maanden na de levering worden ingesteld.

10.3. Geen vrijwaring of garantie wordt verleend, indien de goederen door de koper of door derden foutief of verkeerdelijk zijn geïnstalleerd of in gebruik genomen, indien de goederen foutief, nalatig of ondeskundig zijn behandeld, indien onaangepaste bedrijfsmiddelen, wisselstukken of gebrekkige onderdelen zijn gebruikt, alsook indien gebreken onder invloed van elektriciteit of gelijkaardige toedrachten zijn ontstaan.

10.4. Wij zijn van onze vrijwaring- en garantieplicht ontheven indien de koper of een derde zonder onze toestemming veranderingen of onderhoudswerken aan de goederen heeft uitgevoerd.

10.5. Bij gegronde klachten presteren wij naar keuze door middel van verbetering van het geleverde of vervangende levering.

10.6. Indien de verbetering of vervangende levering mislukt, heeft de koper de keuze tussen vermindering van de koopprijs of ontbinding van de koop. Kiest hij voor het laatste dan kan hij behalve de terugbetaling van de koopprijs geen schadevergoeding vorderen.

10.7. Terugname van goederen kan enkel na schriftelijke goedkeuring door Häfele Belgium NV

10.8. Op iedere goedgekeurde retourzending moet een reclamatienummer kleven. Volgende goederen zijn voor terugname uitgesloten:

- Artikels die langer dan 6 maand gefactureerd zijn.

- Artikels die de vervaldatum bereikt of overschreden hebben.

- Artikels die speciaal voor de klant besteld zijn.

- Artikels die al gebruikt of gemonteerd zijn.

- Artikels die niet meer in de originele verpakking zitten

- Speciaal voor u bestelde artikels en/of maatwerk

10.9. De retourzending zit in de originele verpakking en is zowel in- als uitwendig goed verpakt.

10.10. Een retourzending, veroorzaakt door een fout van de klant waarvan de positie-verkoopwaarde < 50 € is, wordt niet gecrediteerd. Bij retourzendingen met een positie-verkoopwaarde > 50 € wordt 20% van de waarde, met een minimum van 35 € in mindering gebracht op de creditnota. De retourzending moet franco naar het Häfele-magazijn van herkomst opgestuurd worden, zoniet worden alle ontstane kosten op de creditnota in mindering gebracht.

10.11. Bij reclamaties moet de foutbeschrijving exact gebeuren. Gegevens over product, verpakking, hoeveelheidafwijkingen of foutieve goederen moeten zo duidelijk zijn dat onnodige wedervragen vermeden worden en de verwerking van reclamaties snel en exact verloopt.

11. Aanspraak op schadevergoeding.

Ongeacht de rechtsgrond zijn wij, onze vertegenwoordigers en uitvoeringsagenten niet aansprakelijk voor licht foutieve tekortkomingen in onze verplichtingen. Bij andere aan ons toerekenbare tekortkomingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe voorzienbare schade tot maximaal het bedrag van de overeenkomst (excl. BTW) en met uitsluiting van gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste besparingen of vervangende kosten.

12. Betaling, vervaldag, opeisbaarheid

12.1. Onze facturen moeten 30 dagen na factuurdatum betaald zijn.

12.2. Cheques en wissels worden pas na voorafgaand schriftelijk akkoord aanvaard en gelden slechts als betaling na hun inlossing, waarbij de kosten ten laste van de koper vallen.

12.3. De koper die nalaat een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk te betalen is in gebreke, ook zonder voorafgaande ingebrekestelling. Het saldo van andere zelfs niet-vervallen facturen wordt daardoor onmiddellijk opeisbaar. Vervolgens hebben wij het recht om verdere leveringen op te schorten tot volledige betaling en kunnen wij de koopovereenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door het verzenden van een aangetekende brief waarna wij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugnemen.

12.3. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is de koper zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd aan een intrestvoet van 12 % per jaar. Tevens is de koper schadevergoeding verschuldigd aan het forfaitair minimum van 20 % voor facturen met een eindbedrag tot 150,00 EUR en van 10 % voor hogere facturen. Tot deze minima ontslaat de koper ons van onze bewijslast.

12.4. Wanneer de koper in gebreke is, of wanneer ons een ernstige verslechtering van de kredietwaardigheid van de koper wordt meegedeeld, hebben wij het recht om betalingsvoorwaarden op te heffen en slechts te leveren tegen voorafgaande contante betaling.

13. Eigendomsvoorbehoud.

13.1. De eigendom van geleverde goederen wordt pas aan de koper overgedragen op het tijdstip van volledige betaling van alle aan ons verschuldigde sommen, zijnde alle nog openstaande facturen, eventuele intresten en forfaitaire schadevergoeding inbegrepen, cheques en wissels.

13.2. De met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen door de koper verwerkt en verkocht worden. Gebeurt dit voor de vervaldag van de factuur, dan heeft de koper aan ons voor een gelijk bedrag de schuldvorderingen, die hij door de verwerking of de verkoop verkrijgt, overgedragen.

13.3. Zodra de koper in gebreke is een factuur op de vervaldag te betalen, mag hij geen daden meer ondernemen die ons eigendomsrecht kunnen beperken, met name de goederen verplaatsen, verwerken of verkopen, tenzij voorafgaand en schriftelijk akkoord.   De koper draagt dan ten bedrage van het opeisbare saldo alle schuldvorderingen die hij naar aanleiding van de verwerking of verkoop verkrijgt, onmiddellijk aan ons over en is gehouden tot vergoeding van onze schade.

13.4. Wanneer schuldvorderingen van de koper aan ons worden overgedragen, dient de koper ons tegelijkertijd de nodige informatie over zijn schuldvorderingen, de debiteuren of de factoringmaatschappij te verstrekken met het oog op de kennisgeving van de overdracht.

13.5. Het opnemen van onze facturen in een rekening courant doet het eigendomsvoorbehoud niet teniet. Wordt het saldo getrokken en door ons erkend, dan bepalen wij de goederen waarvan het eigendom op de koper is overgegaan. Zoniet blijven de laatst geleverde goederen onze eigendom ten belope van het door de koper verschuldigde saldo.

13.6. Op de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kan de koper geen zekerheden of voorrechten aan derden toestaan. Doen derden op deze goederen toch rechten gelden, dan moet de koper hen onmiddellijk het eigendomsstatuut van de goederen kenbaar maken en ons informeren.

13.7. Het terugnemen van goederen die onze eigendom zijn gebleven, brengt de ontbinding van de overeenkomst slechts dan met zich mee, wanneer dit schriftelijk wordt meegedeeld.

13.8. De koper bewaart de goederen zolang zij onze eigendom zijn als een goede huisvader en dient ze minstens tegen vuur, water, diefstal te verzekeren. Hij draagt de aanspraken op de verzekeraar ten bedrage van onze vorderingen aan ons over.

14. Gegevensbescherming

De koper gaat ermee akkoord dat alle persoonsgegevens die Häfele heeft ontvangen in verband met de registratie en aankopen van de koper mogen verwerkt worden door Häfele in het kader van klantenbeheer en direct marketing. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL).
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Häfele en de privacyrechten van de koper, is beschikbaar in de gegevensbeschermingsverklaring van Häfele op haar website: https://www.hafele.be/nl/info/gegevensbescherming/646/.         

15. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die uit onze offertes en koopovereenkomsten voortvloeien. Op onze offertes en koopovereenkomsten is Belgisch recht van toepassing. 

Häfele Belgium NV
Lindestraat 5
B-9240  Zele
België

www.hafele.be

BTW-nr. BE 0861.691.283
RPR: Dendermonde, nr. 0861.691.283